You are currently viewing Kończy się termin na składanie wniosków o ustalenie prawa do dodatku osłonowego

Kończy się termin na składanie wniosków o ustalenie prawa do dodatku osłonowego

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie przypomina, że tylko do 30 kwietnia 2024 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Komu przysługuje dodatek osłonowy? 

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym, przysługuje on osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe, jeżeli ich miesięczny dochód – ustalony w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych – nie przekracza 2.100,00 zł, natomiast w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie domowym. 

Ile wynosi dodatek osłonowy w 2024 roku?

To 50% kwoty dodatku osłonowego z 2022 r. zwaloryzowanej średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi odpowiednio:

  • 228,80 zł lub 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł  lub 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wyższa z dwóch podanych kwot może zostać przyznana w sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Co muszę zrobić, by otrzymać dodatek osłonowy?

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie – osobiście lub w wersji elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione za pomocą profilu zaufanego).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń i Analiz Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie pod numerami telefonów: 65 540 88 15, 65 540 88 12.