Zapraszamy mieszkańców gminy Wschowa w wieku 60+ do udziału w projekcie „Aktywny senior”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Projekt jest realizowany przez gminę Wschowa / Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie
z Lutolską Spółdzielnią Socjalną „Winda” w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2021r. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Wschowa – w formie uczestnictwa w Domu Dziennego Pobytu oraz usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

Uczestnikiem/ Uczestniczką Projektu może zostać osoba, która zamieszkuje na terenie gminy Wschowa, jest w wieku 60 lat i więcej oraz jest osobą niesamodzielną.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały:

 1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielokrotnego wykluczenia rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
  o których mowa w rozdziale 3. pkt. 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
  w obszarze włączenia społecznego  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
 2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 4. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób  lub rodzin nie będzie powielał działań, która dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje w POPŻ w ramach działań towarzyszących,
 5. Osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (701 zł – kryterium dla osoby samotnie gospodarującej, 528 zł- kryterium dla osoby rodzinie),
 6. Kobiety (ze względu na trudniejsza sytuację ekonomiczno-społeczną).

Zakres wsparcia – dom dziennego pobytu
Uczestnicy/czki Projektu w ramach świadczonych usług opiekuńczych w formie pobytu w DDP otrzymują wsparcie w formie:

 1. Pobytu w placówce świadczenia usług opiekuńczych w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Usługi o charakterze socjalnym – dwa posiłki dziennie( obiad- drugie danie i podwieczorek);
 3. Usług  służących utrzymaniu sprawności manualnej, psychofizycznej i intelektualnej;
 4. Imprezy kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie, 
 5. Organizację imprez o charakterze lokalnym.

Zakres wsparcia – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

 1. Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
 2. Opiekę Higieniczną, 
 3. Pielęgnację zaleconą przez lekarza,
 4. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Uczestnik/czka Projektu, objęta usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania będzie miał/a dostarczone dwa posiłki dziennie w dniach, w których funkcje DDP.

Osoby chętne prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie i dostarczenie dokumentów nr  1, 2, 3, które są do pobrania na stronie  ops.wschowa  w zakładce formularze.

Projekt „Aktywny senior” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Gminę Wschowa/Ośrodek Pomocy Społecznej w Partnerstwie z Lutolską Spółdzielnią Socjalną „Winda” na podstawie
 umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.
 Całkowita wartość Projektu wynosi 491 939,75 zł.