Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne i zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wschowa

 Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest uczniom w formie:
  • stypendium szkolnego,

   • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje uczniom, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wschowa, rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (600 zł).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna, zdarzenie losowe.

Dochód na osobę w rodzinie

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (600,00 zł). Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wysokość stypendium

W zależności od dochodu na osobę w rodzinie, wysokość stypendium przedstawia się następująco:

– dochód do 70 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – stypendium w wysokości od 124 zł do 248 zł miesięcznie,
– dochód od 70,01 % kwoty do 100 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – stypendium w wysokości od 99 zł do 123 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą – w takim przypadku OPS we Wschowie dokonuje przelewu na rachunek bankowy podmiotu organizującego zajęcia, do wysokości przyznanego stypendium;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu komputerowego, pomocy naukowych i przyborów szkolnych – w tym przypadku, po przedłożeniu odpowiednich rachunków, refunduje się poniesione koszty, do wysokości przyznanego stypendium (Uwaga! Faktury lub rachunki uproszczone muszą być imienne, wystawione na rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia);

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust.3 ustawy o systemie oświaty, w tym w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie lub internacie – ta forma stypendium udzielana jest poprzez zwrot kosztów poniesionych na zakup biletów (po przedłożeniu biletów imiennych) lub na wskazany rachunek wystawcy biletu, do wysokości przyznanego stypendium. Pokrycie kosztów pobytu w internacie lub bursie refunduje się po przedłożeniu imiennych faktur lub rachunków wystawionych na rodzica /opiekuna lub pełnoletniego ucznia, do wysokości przyznanego stypendium;

4) świadczenia pieniężnego – w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy o systemie oświaty (jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe lub nie jest celowe).

Wniosek o stypendium szkolne na dany rok szkolny składa się do dnia 15 września roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października roku szkolnego.  W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie powyższych terminów.

W zakładce Formularze mozna pobrać wniosek o ustalenie prawa do stypendium szkolnego

 Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (124 zł x 5 = 620 zł).

Wystąpienie zdarzenia losowego powinno być udokumentowane.

Wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie, ul. Klasztorna 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

W zakładce Formularze mozna pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego