You are currently viewing Nabór wniosków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy

Nabór wniosków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków w sprawie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy w trybie dziennym.

Zgodnie z § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r., w sprawie środowiskowych domów samopomocy ilekroć mowa o uczestniku środowiskowego domu samopomocy – należy przez to rozumieć przyjęte do domu osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

  1. a) osoby przewlekle psychicznie chore,
  2. b) osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
  3. c) osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Wzór wniosku wraz z załącznikami:

W celu złożenia wniosku należy zgłosić się do Ośrodku Pomocy we Wschowie przy ul. Klasztornej 3, 67-400 we Wschowie w godzinach jego funkcjonowania, po uprzednim umówieniu terminu pod nr telefonu: 65 540 88 01, 65 540 88 02 lub 65 540 88 03.

W siedzibie OPS we Wschowie można również pobrać druki wniosku wraz z załącznikami.

Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest Siedlnica nr 133, 67-400 Wschowa, planowany termin rozpoczęcia funkcjonowania to 1 stycznia 2024r.