Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. 
 
W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do tut. ośrodka w celu złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających dochody osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie we współpracy z Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Na terenie gminy Wschowa w ramach programu wsparcia w formie artykułów żywnościowych udziela Parafia rzymsko – katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Konradowie.