Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł dla osoby w rodzinie. 

W 2023 roku dystrybucja żywności odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, Podprogram 2021 Plus. Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych odbywać się będzie od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 roku.
 
W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do tut. ośrodka w celu złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających dochody osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie we współpracy z Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Na terenie gminy Wschowa w ramach programu wsparcia w formie artykułów żywnościowych udziela Parafia rzymsko – katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Konradowie.

“Nie marnujemy – Ratujemy”

Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności prowadzi projekt “Nie marnujemy – Ratujemy”, w ramach którego można skorzystać z tzw. “paczki marketowej”. Jest to paczka z artykułami żywnościowymi pozyskiwana z marketów. Szczegółowe informacje dotyczące formalności związanych z uzyskaniem paczki żywnościowej można uzyskać bezpośrednio w Stowarzyszeniu Leszczyński Bank Żywności ul. Plac Metziga 17, 64-100 Leszno lub pod nr tel. 518215289, 517604284.