W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

  1. I. Administrator danych 

Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej. z siedzibą we Wschowie, ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa, NIP 697-16-03-750, REGON 004090550, kontakt telefoniczny: 655402525, email: sekretariat@ops.wschowa.pl, zwany dalej „Ośrodkiem”. 

  1. II. Inspektor Ochrony Danych 

W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.wschowa.pl lub pisemnie (na adres siedziby Ośrodka). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

  1. III. Kategorie danych osobowych 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. 

Ośrodek przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe. 

  1. IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Ośrodek w następujących celach: 

1) Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej. 

2) Praca socjalna – wsparcie rodziny. 

3) Przyznawanie świadczeń określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych. 

4) Przyznawanie świadczeń określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

5) Prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

6) Praca socjalna – wsparcie rodziny w zakresie zespołu interdyscyplinarnego. 

7) Praca socjalna – wsparcie rodziny w zakresie systemu pieczy zastępczej. 

8) Przyznawanie świadczeń określonych ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

9) Przyznawanie świadczeń określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

10) Przyznawanie świadczeń określonych ustawą o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych. 

11) Praca socjalna – wsparcie rodziny oraz przyznawanie świadczeń określonych ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

12) Realizowanie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 

13) Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wschowa. 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie poniższych przepisów prawa: 

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

3) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. 

4) Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

5) Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

6) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

7) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. 

8) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

9) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

10) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. 

11) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. 

12) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”. 

13) Ustawa z dnia 4 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. 

14) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Ośrodek będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe: 

1) W przypadku przyznawania: świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń określonych ustawą o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, pracy socjalnej – wsparcia rodziny – 5 lat 

2) W przypadku przyznawania świadczeń określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych, określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych, pracy socjalnej – wsparcia rodziny w zakresie systemu pieczy zastępczej, przyznawania świadczeń określonych ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przyznawania świadczeń określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pracy socjalnej – wsparcia rodziny oraz przyznawanie świadczeń określonych ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 10 lat. 

3) W przypadku pracy socjalnej – wsparcia rodziny w zakresie zespołu interdyscyplinarnego oraz realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 25 lat. 

  1. VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

Dane są przeznaczone dla Ośrodka oraz mogą być przekazane podmiotom, z którymi zawarte są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom, którym udostępnia się dane na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom administracji rządowej i samorządowej, w tym organom ścigania i kontroli. 

  1. VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

W Ośrodku nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

  1. VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Ośrodka, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

  1. IX. Źródło pochodzenia danych 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. 

Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego). 

  1. X. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Ośrodek nie przekazuje przetwarzanych danych do państwa trzeciego 

  1. XI. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Ośrodka związanych z wykonywaniem czynności; w przypadku niepodania danych osobowych Ośrodek zmuszony jest odmówić obsługi Klienta. 

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.