You are currently viewing Rewolucyjne zmiany w funduszu alimentacyjnym

Rewolucyjne zmiany w funduszu alimentacyjnym

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe.

Od 1 października 2023 r. obowiązuje nowe – wyższe – kryterium dochodowe, które wynosi 1.209,00 zł na osobę w rodzinie (uprzednio kryterium dochodowe to 900,00 zł na osobę w rodzinie).

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1.209,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jednakże, jeśli tak ustalona kwota przysługującego świadczenia jest niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie (po uprzednim, telefonicznym, uzgodnieniu terminu spotkania), elektronicznie – przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia lub za pośrednictwem operatora pocztowego (na adres: 67-400 Wschowa, ul. Klasztorna 3).