Osoby zamieszkałe na terenie gminy Wschowa mogą wnioskować o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Przysługuje rodzinom  z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne (legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.  Oznacza to, że każdy rodzic, który kiedykolwiek wychowywał i miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci może otrzymać Kartę.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania:

– są w wieku do ukończenia 18. roku życia;

– są w wieku do ukończenia 25. roku życia – (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki.

 Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch wersjach: tradycyjnej (plastikowej) oraz elektronicznej (na urządzenia mobilne).

1) Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, nie ponosi opłaty.

2) Jeżeli karta tradycyjna została wydana do 31.12.2017r., a członek rodziny wnioskuje przed dniem 1 stycznia 2020 r. o wydanie karty w formie elektronicznej, nie ponosi za nią opłaty.

3) Jeżeli członek rodziny wielodzietnej od 1 stycznia 2018 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie karty w formie tradycyjnej i następnie (po odstępie czasowym) wnioskuje o kartę elektroniczną lub w przypadku, gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie (po odstępnie czasowym) wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, ponosi opłatę za wydanie drugiej wersji karty. KOSZT WYDANIA DRUGIEJ WERSJI KARTY WYNOSI 9,21 zł.

Lista miejsc i wysokość zniżek jest dostępna na stronie: rodzina.gov.pl,  informacji na ten temat udziela również Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie.

Lista miejsc honorujących Kartę Dużej Rodziny – Lista miejsc

WYKAZ PARTNERÓW KARTY DUŻEJ RODZINY NA TERENIE MIASTA I GMINY WSCHOWA:

Bank Santander, ul. Niepodległości; PKO Bank Polski, ul. Plac Grunwaldu, Zielony Rynek, Bohaterów Westerplatte; Stacja Paliw Orlen, ul. Daszyńskiego; Salon Orange, ul. Niepodległości; Salon Play, ul. Niepodległości; T-Mobile S.A, ul. Niepodległości; Jadłodajnia-Stołówka „Wschowianka”, ul. Niepodległości;  Firma Słomiński, ul. Bohaterów Westerplatte; Lidl ul. Staroleszczyńska; Bricomarche, ul. Wolsztyńska; Przyjemne Życie, ul. Rynek; TXM Wschowa, ul. Kilińskiego.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu emp@tia. We wniosku należy zaznaczyć czy ubiega się o kartę tradycyjną czy elektroniczną czy o obie. Jeśli członek rodziny posiada już ważną Kartę i chce otrzymać tę kartę w drugiej formie (np. ma już kartę tradycyjną i chce otrzymać elektroniczną) należy zaznaczyć jako rodzaj wniosku – wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny i zaznaczyć wybraną formę karty.

Ponadto, w przypadku ubiegania się o Kartę elektroniczną konieczne jest wypełnienie załącznika ZKDR-04– Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych, w którym podaje się dane niezbędne do przyznania karty w tej formie (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego) oraz wskazuje się osoby, które będą mogły wizualizować kartę tego członka rodziny – właściciela tej karty, rodzica lub małżonka rodzica.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny wraz z wymaganymi załącznikami  można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie,      ul. Klasztorna 3.

Wzór wniosku dostępny jest w zakładce Formularze – Inne

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

  • ojciec i matka – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
  • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.  

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

  • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że burmistrz miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.