You are currently viewing Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy przyznany był po raz pierwszy w 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. Z kolei 31 grudnia 2023 roku weszły w życie przepisy nowelizujące tę ustawę, na mocy których dodatek osłonowy ma być przyznawany także w 2024.

Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a jegowypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Komu przysługuje nowe świadczenie? 

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym, przysługuje on osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe, jeżeli ich miesięczny dochód – ustalony w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych – nie przekracza 2.100,00 zł, natomiast w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – 1.500,00 zł na osobę w rodzinie. 

A co, jeżeli przekroczone zostanie kryterium dochodowe?

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy także może zostać przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę, ale wyłącznie w sytuacji, gdy wysokość przysługującego świadczenia będzie wyższa niż 20,00 zł. 

Ile wynosi dodatek osłonowy w 2024 roku? To 50% dodatku z 2022

Podstawą do wyliczenia świadczenia w 2024 r. są dodatki osłonowe z 2022 r. Wynoszą one odpowiednio:

  • 228,80 zł lub 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł  lub 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wyższa z dwóch podanych kwot może zostać przyznana w sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Co muszę zrobić, by otrzymać dodatek osłonowy?

Osoby zamieszkujące na terenie gminy Wschowa, mogą składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie osobiście – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny i terminu spotkania bądź składając w wersji elektronicznej – ale tylko przy opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnieniu za pomocą profilu zaufanego. Wnioski można składać do 30.04.2024 r. Dokumenty złożone po tym dniu pozostaną bez rozpoznania

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń i Analiz Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie pod numerami telefonów: 65 540 88 15, 65 540 88 12.