You are currently viewing Teleopieka i usługa wsparcia społecznego

Teleopieka i usługa wsparcia społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje Program Osłonowy „Teleopieka oraz usługa wsparcia społecznego i w czynnościach dnia codziennego dla mieszkańców Gminy Wschowa na rok 2023”.

Celem teleopieki jest poprawa bezpieczeństwa  i zapewnienie możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania oraz udzielenie wsparcia w wykonywaniu czynności dnia codziennego przez pracownika socjalnego, wolontariusza lub pomoc sąsiedzką.

W ramach Programu Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie zapewnia dla 80 seniorów
z terenu Gminy Wschowa „opaski bezpieczeństwa”. Dzięki urządzeniu senior jest połączony
z centrum teleopieki, które zapewnia „opiekę na odległość”. Jest to nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych,
z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Gwarantuje ona szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję  w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Pomoc w zakresie wsparcia w czynnościach dnia codziennego obejmuje w szczególności: pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku, wsparcie w wykonaniu zakupów żywności i środków higieny osobistej, zakup i dostarczenie posiłków, realizację recept – koszty zakupów pokrywa senior, wsparcie w umawianiu wizyt lekarskich, pomoc w zorganizowaniu transportu na wizytę lekarską, pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych,

Adresatami programu są osoby w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujące na terenie Gminy Wschowa,  które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący jednoosobowe gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Wsparcie w ramach programu  jest bezpłatnie. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Programu prosimy o kontakt  bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3,
67-400 Wschowa lub kontakt telefoniczny: 65 540 25 25, 65 540 88 08, 65 540 88 02.