You are currently viewing Dodatek elektryczny – wniosek

Dodatek elektryczny – wniosek

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2022 roku osoby, których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne mogą składać wniosek  o wypłatę dodatku elektrycznego.

Główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane energią elektryczną musi zostać zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 roku przekraczające 5MWh.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022r. do dnia 1 lutego 2023r. Wniosek składa się w formie pisemnej osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.