Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pracownik Socjalny

Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z tym nie ma zastosowania procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.


Wymagania dodatkowe:

  1. Prawo jazdy kategorii B i samochód osobowy do dyspozycji;
  2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  wspierania rodziny i pieczy zastępczej, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów                           o ochronie danych osobowych;
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku.

Warunki pracy:

  1. Umowa o pracę na cały etat.
  2. Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3                             i teren miasta i gminy Wschowa.

Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny i życiorys (CV)- podpisane odręcznie;

– kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

– kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,

– oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

– oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie,

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanej aplikacji innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy dla potrzeb niezbędnych do aktualnej aplikacji w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa – sekretariat lub do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Klasztornej 3 lub pocztą na adres OPS wskazany wyżej z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego  w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie” oraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska kandydata  w terminie do dnia 3 stycznia 2022r.- do godziny 09:30.

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie).

Nie będą rozpatrywane oferty, które  wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie po                         03.01.2022r.  po godz. 09:30 oraz dokumenty przesłane pocztą elektroniczną.

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie – w związku z tym prosimy w CV podać obowiązkowo numer telefonu kontaktowego

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/osrodek_pomocy_spolecznej_wschowa/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3.

Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wschowa, dnia  20.12.2021r.

                                                                     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                     we Wschowie

                                                                                 Monika Domeracka