You are currently viewing Zakup oraz dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby OPS we Wschowie

Zakup oraz dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby OPS we Wschowie

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie zaprasza do złożenia oferty za zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem  – 6 sztuk dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie. Szczegółowy opis zawarty jest                       w specyfikacji technicznej, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. 

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@ops.wschowa.pl lub w zamkniętej kopercie osobiście do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3, lub za pośrednictwem poczty polskiej bądź kurierem do dnia 7 grudnia 2021r. do godziny 12:00. Decyduje data dostarczenia oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie. 

Zapytania w sprawie oferty można kierować na adres: sekretariat@ops.wschowa.pl 

Osoba do kontaktu: Mariusz Ławrynowicz-  tel.  655476222

           Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej 

                               we Wschowie

                           Monika Domeracka