You are currently viewing Zakup oraz dostawa serwera na potrzeby OPS we Wschowie

Zakup oraz dostawa serwera na potrzeby OPS we Wschowie

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie zaprasza do złożenia oferty za zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie. Szczegółowy opis zawarty jest w specyfikacji technicznej, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. 

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@ops.wschowa.pl lub w zamkniętej kopercie osobiście do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3, lub za pośrednictwem poczty polskiej bądź kurierem do dnia 6 grudnia 2021r. do godziny 14:00.  Decyduje data dostarczenia oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie. 

Zapytania w sprawie oferty można kierować na adres: sekretariat@ops.wschowa.pl 

Osoba do kontaktu: Mariusz Ławrynowicz-  tel.  655476222

           Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej 

                               we Wschowie

                           Monika Domeracka