You are currently viewing Ogłoszenie: pracownik socjalny
pomocna dłoń

Ogłoszenie: pracownik socjalny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
b. Wymagania dodatkowe:
  1. Prawo jazdy kategorii B i samochód osobowy do dyspozycji;
  2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  wspierania rodziny i pieczy zastępczej, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów  o ochronie danych osobowych;
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-świadczenie pracy socjalnej w srodowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów srodowiskowych poza siedzibą jednostki,- organizacja środowiskowych form pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia,- dokonywanie analizy i oceny styuacji danej osoby lub rodziny i kwalifikowanie do świadczeń z zakresu pomocy społecnej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,- realizacja działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  1. Umowa o pracę na cały etat.
  2. Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3  i teren miasta i gminy Wschowa.

V. Wymagane dokumenty:

–  list motywacyjny i życiorys (CV)- podpisane odręcznie;- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,- kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,- oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie,- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanej aplikacji innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy dla potrzeb niezbędnych do aktualnej aplikacji w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2021-08-31 00:00:00

b. Sposób:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa – sekretariat lub do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Klasztornej 3 lub pocztą na adres OPS wskazany wyżej z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego  w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie” oraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska kandydata  w terminie do dnia 31 sierpnia 2021r.- do godziny 09:30.

c. Miejsce:

ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie).Nie będą rozpatrywane oferty, które  wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie po 31 sierpnia 2021r. po godz. 09:30 oraz dokumenty przesłane pocztą elektroniczną. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie – w związku z tym prosimy w CV podać obowiązkowo numer telefonu kontaktowegoInformacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/osrodek_pomocy_spolecznej_wschowa/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3.Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.