You are currently viewing Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie zatrudni pracownika socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie zatrudni pracownika socjalnego

Zatrudnienie od czerwca 2023r.

Wymagania:

– wykształcenie zgodne z wymogami dla pracownika socjalnego określonymi w art. 116 art. 156 i ustawy o pomocy społecznej:

– mile widziane doświadczenie zawodowe, 

– znajomość przepisów m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o dodatków mieszkaniowych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego znajomość przepisów KPA ,

– dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy, 

– dobra znajomość obsługi komputera odpowiedzialność, sumienność, wysoka kultura osobista umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Klasztornej 3 we Wschowie, mailowo: sekretariat@ops.wschowa.pl lub telefonicznie: 655402525. Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.