You are currently viewing Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który jest finansowany ze środków budżetu państwa.  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej.

W ramach Programu Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie dokona zakupu „opasek bezpieczeństwa”, które służą możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych oraz poprawie ich bezpieczeństwa.  Realizowane zadanie jest formą usługi twz. „opieki na odległość”.

Adresatami są osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki
w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Gwarantuje ona szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję  w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Osoby spełniające wyżej wymienione warunki otrzymają bezpłatnie „opaskę bezpieczeństwa” połączoną z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia zdrowia po naciśnięciu guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, następuje połączenie ze stale gotową do podjęcia interwencji centralą, w której pracuje ratownik medyczny.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa lub pod numerem telefonu 65 540 88 08, osoba do kontaktu – Wiesława Kruk, pokój nr 8.