You are currently viewing Świadczenie dla obywateli Ukrainy

Świadczenie dla obywateli Ukrainy

Od poniedziałku 21.03.2022r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL będą mogli w Ośrodku Pomocy Społecznej Ubiegać się o jednorazowe świadczenie 300 zł na osobę, które przyznawane będzie niezależnie od dochodu.

Świadczenie ma pokryć podstawowe koszty związane z zakupem odzieży, żywności, środki higieny osobistej czy opłaty. Wnioski przyjmowane będą w godzinach otwarcia Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Klasztorna 3 tj.:

– Poniedziałek 7.00 – 16.00

– Wtorek – Czwartek 7.00 – 15.00

– Piątek 7.00 – 14.00

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, małżonkom obywateli Ukrainy, o ile przybyli oni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, dzieciom obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

З понеділка 21 березня громадяни України, які вже отримали PESEL , зможуть звернутись в Управління Соцзахисту ( Ośridek Pomocy Społecznej ) для отримання одноразової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу, незалежно від її доходів. Отримані кошти мають частково компенсувати витрати на одяг, продукти та засоби гігієни.

Заяви на отримання допомоги будуть прийматись в Управлінні Соцзахисту по улиці Клашторна, 3 ( u.Klasztorna , 3 ):

понеділок 7.00 – 16.00

вівторок – четвер 7.00 – 15.00

п’ятниця 7.00 – 14.00

Дана грошова допомога надається громадянам України, які прибули на територію Польщі безпосередньо з території України в зв’язку з військовими діями в їх країні, також громадянам України,які мають карту поляка та прибули на територію Польщі разом з членами своїх сімей внаслідок війни в Україні, а також їх дітям.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW
USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 r. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (Dz. U. poz. 583)

  1. Pomoc w formie jednorazowego świadczenia 300zł:

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy).

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został wpisany do rejestru PESEL.

Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

W jakiej wysokości przysługuje pomoc?

300 zł na osobę.

Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność,

odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę pomocy składa się w wyznaczonej przez wójta (burmistrza, prezydent miasta) jednostce organizacyjnej gminy: 1) ośrodku pomocy społecznej, 2) centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych), 3 innej jednostce organizacyjnej– gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

W Gminie Wschowa wnioski należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3.

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

  1. Świadczenia z pomocy społecznej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy) Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej.