You are currently viewing Zatrudnimy Kierownika Działu Pracy Socjalnej

Zatrudnimy Kierownika Działu Pracy Socjalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Pracy Socjalnej. Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Minimum 5-letni staż pracy,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Obywatelstwo polskie,
 7. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe

 1. Bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 2. Minimum 5-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych,
 3. Zdolności organizacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. Rzetelność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 5. Prawo jazdy kat B.

Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należało m.in.: kierowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością Działu Pracy Socjalnej w OPS we Wschowie, organizacja pracy Działu, inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, opracowywanie i wdrażanie programów oraz pozyskiwanie środków z zewnętrznych instytucji.

Warunki zatrudnienia

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,
 2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3 oraz teren miasta i gminy Wschowa.

Jak aplikować?

Dokumenty aplikacyjne (m.in. list motywacyjny, CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy) należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa, I piętro pokój nr 9, lub pocztą na adres OPS wskazany wyżej z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Działu Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie” do godziny 09:00 dnia 11 sierpnia 2023 roku.

Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po godz. 09:00 dnia 11 sierpnia 2023 oraz dokumenty przesłane pocztą elektroniczną. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora OPS we Wschowie.

Informacja o wynikach naboru będzie dostępna na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie OPS we Wschowie.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w składanej aplikacji można znaleźć tutaj.