Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej OPS Wschowa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest w większości zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Zgodnie z oceną strony Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), strona internetowa www.ops.wschowa.pl spełnia wymagania w 95,67%. Natomiast BIP: bip.wrota.lubuskie.pl/osrodek_pomocy_spolecznej_wschowa/ spełnia wymagania w 88,48%.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-06-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
 • Adres: ul. Klasztorna 3
  67-400 Wschowa
 • E-mail: sekretariat@ops.wschowa.pl
 • Telefon: 655402525

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie mieści się w budynku przy ul. Klasztornej 3 we Wschowie

 Opis dostępności wejścia do budynku:

 • budynek, w którym znajduje się siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie składa się z dwóch kondygnacji: parter i piętro,
 • Osoby poruszające się na wózkach, mogą dostać się do siedziby Ośrodka, wejściem bocznym z poziomu chodnika. W tym celu, należy udać się do wejścia bocznego i przycisnąć przycisk dzwonka, następnie poczekać na pracownika , który opuści windę i pomoże wprowadzić osobę na wózku oraz pomoże poruszać się po budynku.
 • drzwi główne wejściowe do budynku są jednoskrzydłowe,
 • do budynku prowadzą schody (3 stopnie), poręcze zamontowane po obu stronach schodów,
 • dzwonek ogólnodostępny z lewej strony drzwi, na wysokości ok.50 cm, za pomocą którego można wezwać pracownika Ośrodka, który udzieli wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw i opiekę bytową na terenie OPS Wschowa,
 • bezpośrednio przy budynku jest wyznaczony parking dla osób niepełnosprawnych (1 oznakowane miejsce).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku,
 • schody są oznakowane taśmami ostrzegawczymi,
 • przy schodach prowadzących z parteru na piętro znajduje się poręcz,
 • na parterze znajduje się jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • na budynku Ośrodka brak tablicy informującej osoby ze szczególnymi potrzebami o wejściu do budynku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r.poz.1172 i 1495): osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej  z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja dla niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie nie posiada tłumacza języka migowego.

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat i potrafić komunikować się z osobami załatwiającymi sprawę.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI

na lata 2021- 2023 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie

DOSTOSOWANIE KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNE
Lp.ZadanieTermin realizacji

1.
Wdrożyć ewakuację osób z niepełnosprawnościami  Wdrożyć procedurę Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. 
W trakcie realizacji – przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.12.2022r. Zrealizowano w kwietniu 2022r.

DOSTOSOWANIE ARCHITEKTONICZNE
Lp.ZadanieTermin realizacji
1.
Zapewnić dostęp do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami  Montaż platformy (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych w wejściu bocznym do budynku oraz oznaczenie przy wejściu głównym w czytelny sposób dojście do platformy.  
W trakcie realizacji – przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.12.2022r.
Zrealizowano w kwietniu 2022r.
2.
Wyznaczyć miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością  Miejsce parkingowe powinno znajdować się możliwie jak najbliżej wejścia do budynku. 
W trakcie realizacji –  przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.12.2023.
Zrealizowano w maju 2023r.