You are currently viewing Poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
dłonie

Poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie poszukuje kandydatów na:

   1) opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

    2) kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Opiekunem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych. Wykonywanie obowiązków opiekuna oraz kuratora podlega nadzorowi sądu rodzinnego. Kandydat powinien wykazać się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie wskazanych funkcji oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie. Ustanowienie opiekuna oraz kuratora następuje postanowieniem sądu rodzinnego, przed którym składa się przyrzeczenie.

Sąd rodzinny przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego należą:

  • Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym;
  • Zarządzanie majątkiem podopiecznego – zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym;
  • Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami;
  • Sporządzanie sprawozdań z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd.

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ma za zadanie opiekę nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie – w miarę możliwości – jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora).


Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie, ul. Klasztorna 3, pokój nr 7 lub pod tel. 65 540 88 07

Ten post ma 15 komentarzy

  1. Byepnn

    order misoprostol generic xenical usa buy generic synthroid 100mcg

Dodaj komentarz