You are currently viewing Poszukujemy asystentów osoby niepełnosprawnej
osoba na wózku inwalidzkim i opiekunka

Poszukujemy asystentów osoby niepełnosprawnej

Gmina Wschowa w 2021 roku realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021r., finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zapraszamy osoby zainteresowane do świadczenia usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 roku do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą pełnić:

 1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
 2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

 Zasady udzielania świadczeń przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:

 1. Usługi asystenta osobistego osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają na celu pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, a także przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział  w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.
 2. Usługa asystenta w szczególności polega na:

a)      wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b)      zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c)      załatwianiu spraw urzędowych;

d)      nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e)      korzystanie z dóbr kultury (muzeum, kino, teatr, wystawy, galerie sztuki itp.);

f)       wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 1. Miejsce świadczenia poszczególnych usług będą wskazywane po zawarciu umowy na podstawie zgłoszenia od osób niepełnosprawnych,
 2. Planowana liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach programu wynosi:

a)      osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności- 5,

b)      osoby dorosłe z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności- 2.

 1. Liczba godzin na jedną osobę niepełnosprawną szacowana jest w ilościach:

a)      27 godzin miesięcznie dla jednej osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, tj. łącznie dla pięciu osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 135 godzin miesięcznie,

b)      25 godzin dla jednej osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 15 godzin miesięcznie dla drugiej osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, tj. łącznie 40 godzin miesięcznie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 1. Jedna godzina pracy wynosi 60 minut. Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut. Jeżeli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min. usługa nie będzie finansowana w ramach zawartej umowy.
 2. Faktyczna liczba świadczonych usług oraz ich częstotliwość będzie uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez osoby niepełnosprawne, w związku z tym możliwa jest sytuacja, w której w danym okresie czasu nie będą świadczone usługi przez daną osobę ze względu na brak zainteresowania osób mogących skorzystać z usługi.
 3. Czas trwania usług asystenta może być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu , w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania.
 4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w oparciu o rozliczenie miesięczne liczby godzin świadczonych usług w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia w danym miesiącu, zgodnie z potwierdzonym harmonogramem wykonania usług. Szczegółowe warunki świadczenia usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną określone w umowie.

Osoby chętne mogą zgłaszać się:

a)      osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, ul. Klasztorna 3- po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, nr telefonu 655402525,

b)      pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa,

c)      pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@ops.wschowa.pl

Dodaj komentarz