You are currently viewing Poszukujemy asystentów osoby niepełnosprawnej
osoba na wózku inwalidzkim i opiekunka

Poszukujemy asystentów osoby niepełnosprawnej

Gmina Wschowa w 2021 roku realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021r., finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zapraszamy osoby zainteresowane do świadczenia usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 roku do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą pełnić:

 1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
 2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

 Zasady udzielania świadczeń przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:

 1. Usługi asystenta osobistego osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają na celu pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, a także przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział  w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.
 2. Usługa asystenta w szczególności polega na:

a)      wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b)      zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c)      załatwianiu spraw urzędowych;

d)      nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e)      korzystanie z dóbr kultury (muzeum, kino, teatr, wystawy, galerie sztuki itp.);

f)       wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 1. Miejsce świadczenia poszczególnych usług będą wskazywane po zawarciu umowy na podstawie zgłoszenia od osób niepełnosprawnych,
 2. Planowana liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach programu wynosi:

a)      osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności- 5,

b)      osoby dorosłe z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności- 2.

 1. Liczba godzin na jedną osobę niepełnosprawną szacowana jest w ilościach:

a)      27 godzin miesięcznie dla jednej osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, tj. łącznie dla pięciu osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 135 godzin miesięcznie,

b)      25 godzin dla jednej osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 15 godzin miesięcznie dla drugiej osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, tj. łącznie 40 godzin miesięcznie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 1. Jedna godzina pracy wynosi 60 minut. Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut. Jeżeli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min. usługa nie będzie finansowana w ramach zawartej umowy.
 2. Faktyczna liczba świadczonych usług oraz ich częstotliwość będzie uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez osoby niepełnosprawne, w związku z tym możliwa jest sytuacja, w której w danym okresie czasu nie będą świadczone usługi przez daną osobę ze względu na brak zainteresowania osób mogących skorzystać z usługi.
 3. Czas trwania usług asystenta może być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu , w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania.
 4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w oparciu o rozliczenie miesięczne liczby godzin świadczonych usług w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia w danym miesiącu, zgodnie z potwierdzonym harmonogramem wykonania usług. Szczegółowe warunki świadczenia usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną określone w umowie.

Osoby chętne mogą zgłaszać się:

a)      osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, ul. Klasztorna 3- po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, nr telefonu 655402525,

b)      pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa,

c)      pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@ops.wschowa.pl

Ten post ma 56 komentarzy

 1. Mark

  Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.

 2. ceza avukatı

  mesleki faaliyetlerinin tamamını veya önemli bir bölümünü ceza hukuku alanında yoğunlaştırmış

 3. Qrwamh

  order metoprolol 50mg for sale generic levitra medrol 16 mg without a doctor prescription

Dodaj komentarz