You are currently viewing Konkurs dla organizacji pozarządowych
pomocna dłoń

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Wojewoda Lubuski zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2021 roku

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

PRIORYTETY OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

 1. Działania podejmowane na rzecz osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową, związaną ze stanem epidemii – z uwzględnieniem różnych form komunikacji:
  1. Zwiększenie liczby godzin/rozszerzenie oferty poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego adresowanego do osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
  2. Objęcie terapią indywidualną i grupową osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej związanej ze skutkami epidemii (osamotnienie, izolacja, stres, problemy egzystencjalne, wychowawcze i in.).
  3. Świadczenie poradnictwa specjalistycznego oraz różnych form wsparcia indywidualnego i grupowego przedstawicielom służb pomocy społecznej świadczącym pomoc klientom i podopiecznym w środowisku lokalnym – w celu udzielenia im wsparcia psychologicznego, niwelowania skutków stresu.
 2. Działania na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością.
  1. Poprawa warunków bytowych i rozwój miejsc z możliwością pobytu całodobowego dla osób bezdomnych w placówkach udzielających tymczasowego schronienia:
 • zapewnienie pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej;
 • doposażenie placówki w niezbędny sprzęt.
 1. Utworzenie i utrzymanie miejsc kwarantanny/izolacji dla osób bezdomnych.
 2. Doposażenie placówek dla osób bezdomnych w:
 • środki ochrony osobistej,
 • sprzęt dezynfekujący,
 • środki dezynfekujące.                                                                                                                                                            

Na wsparcie organizacji pozarządowych w 2021 roku przeznaczona jest kwota 150.000,00 zł.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub przesłać listem poleconym na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem: Konkurs Grantowy Wojewody Lubuskiego – 2021 r.

Termin składania ofert: do 07 maja 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Osoby do kontaktu w sprawie Konkursu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim:

 • Sylwia Krasińska tel. 95 78 51 481 e-mail: sylwia.krasinska@lubuskie.uw.gov.pl
 • Teresa Ozimek  tel. 95 78 51 480 e-mail: teresa.ozimek@lubuskie.uw.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/komunikaty_wojewody

/źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki/

Dodaj komentarz